Zdieľajte nás na facebooku
Získajte vlastnú Carrefour kartu
Klub
Zapojte sa do našej ankety
Čo je pre Vás pri nakupovaní dôležitejšie?
 • Krajina pôvodu výrobku
 • Cena výrobku
Do ankety sa zapojilo 426 návštevníkov
Pozrite si našu ponuku

Reklamačný poriadok

Za účelom poskytnutia riadnych a dostupných informácií pre spotrebiteľov a na zaistenie jednotného, rýchleho a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií vád tovaru, zakúpeného v hypermarketoch Carrefour, ktoré prevádzkuje obchodná spoločnosť Retail Value Stores, a.s., sa vydáva tento reklamačný poriadok:

1.  Zodpovednosť za vady predanej veci

1.1 Spoločnosť Retail Value Stores, a.s. so sídlom Panónska cesta 16, Bratislava, IČO: 47 256 770, zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 6092/B  (ďalej ako "predávajúci") zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí zákazníkom (ďalej ako "kupujúci"). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1.2  Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

1.3 Kupujúci je povinný pri používaní tovaru dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené na používanie tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie, užívať a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou životnosťou. Opotrebenie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu. Kupujúci nesmie ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu.

1.4  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

2.  Záručná doba

2.1  Záručná doba je 24 mesiacov. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Ak je na predávanej veci,  jej obale alebo návode k nej pripojenom, vyznačená lehota na použitie veci, neskončí záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.2  Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať len niektorej súčiastky veci.

2.3  Na žiadosť kupujúceho je predávajúci je povinný vydať kupujúcemu záručný list s vyznačením záručnej doby. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

2.4  Záručný list musí obsahovať:

 1. obchodné meno alebo názov predávajúceho;
 2. sídlo alebo miesto podnikania;
 3. obsah záruky, jej rozsah a podmienky;
 4. dĺžku záručnej doby;
 5. údaje potrebné na uplatnenie záruky.

2.5  Ak záručný list neobsahuje všetky uvedené náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky.

2.6  Vyhlásením v záručnom liste môže predávajúci poskytnúť dlhšiu záručnú dobu, ako je zákonná (t. j. viac ako 24 mesiacov).

2.7  Ak sa nevydal záručný list, na reklamáciu stačí doklad o kúpe (pokladničný blok) z ktoréhokoľvek hypermarketu Carrefour (Retail Value Stores, a.s.) v Slovenskej republike.

2.8 Potravinársky tovar si musí zachovať svoju kvalitu a zdravotnú bezvadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačenom na obale výrobku.

3.  Reklamácie

3.1  Kupujúci počas prevádzkovej doby zabezpečuje prítomnosť zamestnanca, povereného vybavovaním reklamácií, ktorý o prijatej reklamácii kupujúcemu vždy vystaví a odovzdá doklad, ktorý bude obsahovať:

a)  dátum, kedy sa reklamácia uplatnila;

b)  aký tovar sa reklamuje;

c)  kedy a kde bol tovar zakúpený;

d)  cena, za ktorú bol tovar zakúpený.
 

3.2  Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach (výmena, oprava, zľava, vrátenie peňazí). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv uplatňuje, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

3.3 Ak kupujúci uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok všetky náklady znáša predávajúci.

3.4  Odborným posúdením je vyjadrenie znalca alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanovisko osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (autorizovaný servis). Táto osoba je zvyčajne uvedená v záručnom liste, prípadne v reklamačnom poriadku.

3.5  Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavuje, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie (súdny znalec, autorizovaná osoba, určená osoba). Ak bude odborný posudok v prospech kupujúceho, môže reklamáciu uplatniť znova; znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace náklady.

3.6  Pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, treba reklamáciu uplatniť najneskôr nasledujúci deň po kúpe, inak právo kupujúceho zanikne.

3.7 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.8  Povinnosti kupujúceho, uvedené v predchádzajúcich bodoch sa vzťahujú aj na určenú osobu, ktorou je podnikateľ uvedený v záručnom liste, určený na opravu (určená osoba). Určená osoba je povinná reklamáciu vybaviť. V odôvodnených prípadoch môže reklamáciu prijatú určenou osobou vybaviť predávajúci.

3.9  Predávajúci vedie evidenciu o reklamáciách, ktorá obsahuje údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume  a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

4.  Plynutie záručnej doby

4.1  Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

4.2  Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

4.3  Ak dôjde k výmene veci, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

4.4   Záručná doba sa predlžuje v prípade, že reklamovaná vec bola prevzatá na opravu alebo ju kupujúci zaslal na odborné posúdenie, a to o dobu od uplatnenia reklamácie až do dňa, kedy bol zákazník povinný si vec po oprave prevziať alebo počas vykonávania odborného posúdenia.

4.5  Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný si vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta (zastavenie plynutia záručnej doby).

4.6  Ak si kupujúci vec po vybavení reklamácie včas neprevezme, začne plynúť záručná doba (pokračuje plynutie záručnej doby) odo dňa, kedy bol kupujúci povinný si vec po reklamácii prevziať.

5.  Práva kupujúcich

5.1  Kupujúci má právo pri odstraniteľných vadách tovaru, ktoré včas uplatní, požadovať, aby bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená alebo aby bola vadná vec vymenená za vec bezvadnú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vadu odstrániť alebo vymeniť vadnú vec za bezvadnú. Predávajúci je oprávnený vždy vymeniť vadnú vec za bezvadnú.   Predávajúci však nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu  tovaru alebo závažnosť vady.

5.2  Kupujúci má právo pri odstrániteľnej vade, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako vec bez vady na výmenu veci alebo na odstúpenie od zmluvy.  Rovnaké práva má kupujúci aj v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane (tretí krát) vyskytne tá istá vada, alebo ak má tovar viacero rôznych vád. Ako neodstrániteľná sa posudzuje aj vada, ak sa oprava veci nevykonala do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

5.3  Kupujúci má právo pri neodstrániteľnej vade, ktorá nebráni tomu, aby sa vec užívala riadne ako vec bez vady na primeranú zľavu z ceny, podľa charakteru a závažnosti vady. Výška zľavy je vecou dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

5.4  Vady potravín, vrátane ovocia a zeleniny, sa vždy považujú za neodstrániteľné.

6.  Miesto na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

6.1 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená v ktoromkoľvek hypermarkete Carrefour (Retail Value Stores, a.s.) pri pulte "INFORMÁCIE". Pri reklamovaní vady veci je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe (t.j. pokladničný blok), záručný list (ak bol k predanej veci vydaný) a originálny obal výrobku (ak je to možné).

6.2  Ak je v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu (určená osoba), ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u určenej osoby na vykonanie záručnej opravy.

7.  Zánik práv zo zodpovednosti za vady

7.1  Práva zo zodpovednosti za vadu veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.2  Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchle kazia, zanikajú, ak neboli uplatnené najneskôr v deň nasledujúci po kúpe.

 

Špeciálna ponuka spoločnosti Retail Value Stores, a.s.

Vážení kupujúci! Ak nie ste so zakúpeným výrobkom spokojní, príďte, prosím, k informačnému pultu hneď vedľa vchodu na predajnú plochu hypermarketu.

Môže sa stať, že po zakúpení tovaru zistíte, že výrobok alebo niektoré jeho vlastnosti (funkcie, veľkosť, farba, atď.) Vám nevyhovujú. Spoločnosť Retail Value Stores, a.s. pre Vás preto pripravila, nad rámec regulácie v platných právnych predpisoch, špeciálnu ponuku:

 1. možnosť výmeny tovaru v prípade, ak takýto tovar nie je poškodený alebo vadný, za tovar v rovnakej hodnote akú má vymieňaný tovar alebo
 2. možnosť vrátenia tovaru výmenou za nákupné poukážky Carrefour v hodnote vráteného tovaru.

Vyššie uvedenú špeciálnu ponuku môžete využiť najneskôr do 8 kalendárnych dní odo dňa kúpy tovaru, ktorý chcete vrátiť. Špeciálna ponuka neobsahuje možnosť vrátenia peňažnej hotovosti (kúpnej ceny) za takto vrátený tovar.

Podmienky využitia špeciálnej ponuky:

1. Tovar musí byť v pôvodnom stave.

Tovar musí byť nepoškodený, nepoužívaný, pôvodne čistý, v stave umožňujúcom jeho ďalší predaj a v pôvodnom nepoškodenom obale, ktorý nebol otvorený.

2. Tovar musí obsahovať kompletnú dokumentáciu.

Ide predovšetkým o pokladničný blok, návod na použitie, nepotvrdený záručný list.

3. Od dátumu kúpy tovaru neuplynulo viac ako 8 kalendárnych dní. 

Splnenie podmienky je nutné preukázať pokladničným dokladom.

4. Táto špeciálna ponuka sa nevzťahuje na nižšie uvedený tovar:

 1. potraviny všetkého druhu;
 2. akúkoľvek spodnú bielizeň, hygienické papiere, vreckovky, plienky, dámska hygiena, vatové výrobky, toaletné mydlá, sprchové gély, zubné pasty, kefky, kojenecká hygiena, šampóny, kondicionéry, starostlivosť o vlasy, finálna úprava / styling, farby na vlasy, dekoratívna kozmetika, parfémy, deodoranty, kefy, hrebene, kadernícke potreby, pleťová kozmetika, telová kozmetika, starostlivosť o ruky, starostlivosť o nohy, holenie, starostlivosť po holení, parafarmácie;
 3. tovar obsahujúci počítačové programy vrátane počítačových hier;
 4. tovar obsahujúci produkciu, ktorá je chránená autorskými právami (knihy, CD, CD-ROM, DVD, video a audio nahrávky a podobne) s výnimkou kúpy nosičov so záznamom, ktorý je zabalený v pôvodnom neporušenom obale, ktorý nie je možné otvoriť bez poškodenia obalu a nenesie známky akéhokoľvek poškodenia alebo otvorenia obalu.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že v sporných prípadoch splnenia podmienok na využitie tejto špeciálnej služby rozhodne vedenie hypermarketu.

 

Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 6. 2012,  čím ruší a nahrádza reklamačný poriadok zo dňa 1.1. 2011.

 

Retail Value Stores, a.s.